Gramepark:

Portal de transparència

Saltar presentació

Consulta els indicadors de Gramepark

Gramepark posa a disposició de la ciutadania un resum de la seva activitat i les fites més destacades.

Scroll horitzontal

La tasca de Gramepark

Gramepark és l'empresa municipal de Santa Coloma de Gramenet que treballa per la integració residencial i social a la ciutat.

Té dues missions fonamentals:

  • Fomentar i garantir l'accés a l'habitatge als i les habitants de la ciutat.
  • Ser un referent en matèria de mobilitat i estacionament temporal.

L'equip treballa per millorar l'experiència de colomencs i colomenques a través d'una pluralitat de serveis. Per fer-ho, adopta una mirada interseccional que permet posar atenció a factors socioeconòmics, de gènere i ambientals.

Persones ateses 2022

Creació i gestió d’aparcaments
i habitatges públics

Gramepark no ha parat de créixer i avançar per poder oferir un servei públic i de qualitat a tothom que ho necessiti.

35.675
40.989
43.946
48.894
53.766
2018
2019
2020
2021
2022

L’activitat de Gramepark es divideix en dos àmbits de gestió

L’accés a l’habitatge és una tasca primordial dins l’empresa, i és per això que es compta amb l’Oficina Local d’Habitatge.

La gestió de la mobilitat és l’altra de les tasques que desenvolupa Gramepark, SA a la ciutat.

Oficina Local d’Habitatge
Mobilitat

Oficina Local d’Habitatge

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet dóna resposta a les necessitats de la ciutadania en matèria d’habitatge a través de l’empresa municipal Gramepark, SA i l’Oficina Local d’Habitatge. Així, ofereix un servei on el ciutadà pot informar-se i rebre assessorament des d’un sol espai.

Els seus objectius són:

  • Fomentar l'accés a l'habitatge i treballar perquè es mantingui
  • Fomentar l'ocupació del parc d’habitatge buit
  • Gestionar amb criteris socials el seu parc de lloguer assequible
  • Promocionar la rehabilitació dels habitatges i la seva eficiència energètica

Habitatge públic

Promoció i gestió d’habitatges amb protecció oficial per facilitar l’accés a la vivenda a colomencs i colomenques (de la mà de l’Ajuntament).

Registre de sol·licitants

Acompanyament per a sol·licitants d’habitatge públic.

Borsa d’habitatge de lloguer

Intermediació (gratuïta) entre la propietat de l’habitatge i possibles inquilins per assolir lloguers a preus assequibles.

SIDH

Assessorament i intermediació (gratuïts) orientat a inquilins que es troben en risc de perdre el seu habitatge.

Ajuts al pagament del lloguer

Gestió de les sol·licituds d’ajuts per fer front al pagament del lloguer, dirigits a persones en risc d’exclusió social.

Ajuts a la rehabilitació

Assessorament i suport tècnicoadministratiu per facilitar la sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges i edificis.

Assessorament energètic

Atenció a llars en situació de pobresa energètica i implementació de mesures de prevenció per combatre-la.

Each service is unique and responds to specific scientific and technological challenges.

Ajuts tramitats al pagament del lloguer

Els ajuts al pagament del lloguer són subvencions que s’atorguen a les unitats de convivència amb ingressos baixos o moderats per tal que puguin fer front al cost d’accedir i mantenir un habitatge.

Més informació · Més informació · Més informació ·
2.229 Ajuts
3 milions euros d’ajuts

Tramitacions i ajuts per evitar la pèrdua de l’habitatge

Gramepark, SA gestiona les sol·licituds de prestacions econòmiques d’especial urgència per afrontar situacions d’emergència i possible pèrdua de l’habitatge. La finalitat d’aquests ajuts és possibilitar la permanència en l'habitatge, i així prevenir l'exclusió social que pot suposar la manca d’una residència habitual i permanent.

Més informació · Més informació · Més informació ·
Tramitacions i suports

Parc d’habitatges de lloguer gestionat

Seguiment i manteniment dels habitatges públics de lloguer. Gramepark, SA fa la gestió de les adjudicacions, la formalització dels contractes de lloguer i el seguiment de les incidències que es puguin produir.

182 Habitatges lloguer assequible

367.71€ Preu mig

130 Habitatges lloguer social

135.03€ Preu mig

207 Habitatges lloguer assequible

513.46€ Preu mig

Ajuts a la rehabilitació

S’ofereix assessorament i suport tècnic per facilitar el procés de sol·licituds d’ajuts per rehabilitar habitatges i edificis, sempre prioritzant l’habitabilitat i l’accessibilitat.

Més informació · Més informació · Més informació ·
Atencions informatives i gestions

Servei punt assessoramnet energètic

El servei de lluita i prevenció de la pobresa energètica és l’avenç més recent de Gramepark, SA. Treballa per combatre les situacions de pobresa energètica, garantir els drets als subministraments bàsics i millorar l’eficiència de les llars del municipi.

Accions concretes · Accions concretes ·
5.863 persones beneficiàries
1.557 tramitacions amb les companyies

Mobilitat

Des del Departament de Mobilitat es gestionen els aparcaments de lloguer i rotació de la ciutat, el dipòsit municipal de vehicles i la grua municipal i el servei d’estacionament de zona blava.

Aparcaments

Construcció i gestió d’aparcaments per a cotxes i motos a la ciutat.

Zona blava

Servei que s’encarrega de l’estacionament de vehicles a la via pública amb regulació horària.

Grua municipal

Servei municipal de retirada de vehicles per infracció a la via pública, a més d’altres tasques manteniment a les vies urbanes.

Each service is unique and responds to specific scientific and technological challenges.

Aparcaments Municipals promoguts o gestionats a la ciutat

Des de la seva fundació, Gramepark ha construït o gestionat un total de 23 aparcaments i més de 7.000 places. Actualment, disposa a la ciutat de 4 aparcaments en rotació i lloguer.

Més sobre els aparcament · Més sobre els aparcament ·

Estacionament regulat (Zona blava)

Servei amb seu al Dipòsit municipal que s’encarrega de l’estacionament de vehicles a la via pública amb regulació horària. També ofereix atenció a la ciutadania i un canal de comunicació en cas d’anomalies a la via o el mobiliari urbà.

200 Places Estacionament regulat

Dipòsit municipal de vehicles

El dipòsit municipal actua sota supervisió de la Policia Local i funciona durant tot l’any, les 24 hores del dia.

Està situat al Carrer Lluís Companys, núm. 43, i resta obert les 24 hores de tots els dies de l’any.

Equip

Gramepark compta amb tres òrgans de govern: Consell d’Administració, Presidència i Gerència.

El personal de l’empresa realitza les seves tasques d’orientació i assessorament amb rigor i transparència per tal d’oferir un servei de qualitat a la ciutadania, sempre amb la finalitat de garantir la integració social a Santa Coloma de Gramenet.

Veure organigrama

Gramepark treballa per garantir la integració social i residencial a Santa Coloma de Gramenet.

7.098 Aparcaments municipals promoguts o gestionats a la ciutat
958 Aparcaments de lloguer
303 Aparcaments rotació amb tiquet horari

Accesos directes a tràmits

Accedeix de manera directa als tràmits electrònics més freqüents amb l’Administració i Gramepark, SA.

Factura electrònica

Envia o consulta factures per via electrònica a través d’e-FACT. 

accedeix

flecha

Tràmits en línia

Accedeix a la seu electrònica per realitzar i consultar tràmits (sol·licituds, queixes i suggeriments).

accedeix

Bústia de notificacions electròniques

La bústia és l’espai on rebre notificacions i altres comunicacions electròniques.

accedeix

Cita prèvia

Demana cita prèvia per a les teves gestions amb Gramepark, SA a través de la seu electrònica.

accedeix

Representa

Accedeix al registre electrònic d’apoderaments de l’Administració a nivell autonòmic. 

accedeix