Informació jurídica

Protecció de dades

En l’exercici de les seves funcions i competències així com en la gestió dels tràmits i serveis municipals, Gramepark, SA tracta les dades personals (nom i cognoms, DNI, adreça postal o electrònica, dades familiars, dades bancàries, etc.) de totes aquelles persones que estableixin una relació amb l’organització o gaudeixin dels seus serveis.

Com a responsable i/o encarregat del tractament, Gramepark, SA ha de donar compliment a les obligacions que disposa el  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Gramepark, SA tracta aquestes dades personals de manera lícita, lleial i transparent amb finalitats determinades, explícites, legítimes i garantint una seguretat adequada contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental (mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades).

Aquestes dades són adequades, pertinents i limitades (així com exactes) al que és necessari en relació amb les finalitats per les quals es tracten, essent conservades durant un període no superior al necessari.

Si es desitja, es pot exercir el dret a la limitació del tractament de les dades personals a través de la Seu Electrònica sempre que es compleixi una de les condicions estipulada per la regulació. Aquesta informació es troba a la mateixa pàgina de realització del tràmit a la Seu Electrònica o a través del Canal de Protecció de Dades, on podrà comunicar i tramitar l’exercici dels seus Drets i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades o la present política de l’Entitat.

Estatuts i memòries

Convenis, informes i estudis

Els convenis, informes i estudis rellevants per a l’activitat de Gramepark, SA es troben aquí.

Pla Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Perfil del contractant

Des de l’1 de gener del 2018 les licitacions es publiquen a la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya

Podeu accedir-hi clicant aquí

La Mesa permanent de contractació per a Gramepark, SA és la de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Podeu trobar-ne més informació clicant aquí.

Accés al Registre Públic de Contractes (RPC)

Encàrrecs de gestió

Ordenances municipals en matèria de mobilitat