Relació amb la ciutadania

Dret d’accés

Queixes i suggeriments (de memòria 2023)

Per a facilitar la comunicació amb la ciutadania i detectar àrees de millora, Gramepark, SA disposa de dos canals de contacte preferents:  

Un canal de denúncies per a comunicar o denunciar fets, irregularitats, riscos, accions o omissions que puguin implicar la comissió de delictes, incompliments de les normatives i lleis que li són aplicables a l’entitat. 

Via presencial adreçant-vos a les oficines de Gramepark, SA situades a la Plaça d’en José Cámara de la Hoz, s/n.

 Els horaris de les oficines són:

  • Dilluns i dijous de 8.30 a 15.00
  • Dimarts i dimecres de 8.30 a 18.00
  • Divendres de 8.30 a 14.00

Canals de participació

Els canals per incorporar la percepció de la ciutadania són els següents: 

Valoracions mitjançant enquestes de satisfacció i/o d’expectatives que es troben disponibles al Servei de Gramepark S.A.  

Escrits dirigits al Servei de Gramepark S.A. 

A més, es compta amb els models oficials de documents per realitzar sol·licituds de diversos tipus o presentar una instància general.

Dret a la informació pública 

El dret a la informació pública és el dret que tenen les persones a l’accés a informació sobre l’activitat de l’Administració, incloent-hi qualsevol tipus de coneixement elaborat per la mateixa. Poden donar-se excepcions en cas que la informació sol·licitada vulneri algun límit estipulat a la regulació.

El pot exercir qualsevol ciutadà a partir dels 16 anys, a títol individual o en representació d’una entitat i de manera gratuïta. Per fer-ho, no cal expressar cap tipus de motivació concreta.

Per sol·licitar informació es disposa de la Seu Electrònica. 

Condicions de reutilització de la informació pública.

Sol·licitud de certificat de les condicions de reutilització

Dades d’assistència i assessorament:

Per rebre assistència i assessorament en el dret a la informació pública pot contactar amb nosaltres telefònicament al telèfon 933924745 ext. 4