Informació econòmica i de gestió 

Llei 19/2014, Títol II, Capítol II, Article 11

Aquest apartat disposa de la informació sobre l’activitat econòmica i comptable de l’empresa. Principalment, s’hi poden trobar els comptes anuals i els pressupostos.

Comptes anuals

Els comptes anuals inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i una memòria. Cada apartat s’exposa de forma abreujada.

Pressupostos

L’article 164 c) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) així com la secció 2ª del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que el pressupost general de les entitats locals ha d’incloure les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils, el capital social de les quals els hi pertanyi íntegrament. 

Gramepark, SA, en la seva condició de societat mercantil íntegrament participada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, elabora els pressupostos i els programes d’actuació, inversió i finançament (PAIF).

* Tarifes aprovades pel Consell d’Administració de la Societat Municipal Gramepark, SA en sessió celebrada el 12 de desembre de 2023 i pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en sessió celebrada el 18 de desembre de 2023 i que entraran en vigor l’1 de gener de 2024

Període mig de pagament

La informació del període mitjà de pagament a proveïdors, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Entre d’altres, dicta que el termini legal de pagament no pot ser superior a 60 dies. 

Històric del període mig de pagament de Gramepark, SA

Any Trimestre PMP
2022 1er trim 28,62 dies
2022 2on trim 32,48 dies
2022 3er trim 34,71 dies
2022 4rt trim 38,84 dies
2023 1er trim 44,12 dies
2023 2on trim

34,57 dies

2023 3er trim

38,76 dies

2023 4t trim

15,44 dies

* El període mig de pagament està calculat des de la data de recepció de la factura.

Dades d’execució pressupostària