Informació institucional i organitzativa

Llei 19/2014, Títol II, Capítol II, Article 9

En aquest espai es pot trobar la informació sobre l’estructura organitzativa i els òrgans de govern així com les persones que els conformen. S’actualitza de manera periòdica. 

Òrgans de govern

Gramepark, SA es regeix per tres òrgans de govern:

  • Consell d’Administració
    El Consell està principalment constituït per representants dels grups municipals, a més d’altres càrrecs de l’Ajuntament.

 

Membres del Consell d’Administració:

Sr. Antoni Suárez Pizarro

Sra. Ana Belén Moreno Jorge

Sr. Fernando Hernández Baena

Sra. Ana Muñoz Martínez

Sr. Joan Manel González Durán

Sr. Toni Atienza Martínez

Sr. Álvaro Rodilla García

Sr. Salvador Tovar Funes

Sr. Samuel Núñez Amela

Sr. Javier Oriola Rodríguez

Sr. Aitor Navarro Horna

 

Consellers i conselleres delegades:

 

  • Presidència

   President
    Sr. Antoni Suárez Pizarro (PSC)

   Vicepresidenta
   Sra. Ana Belén Moreno Jorge (PSC)

  • Gerència

   Gerent/a:
Vacant

Estructura organitzativa

L’organigrama de l’empresa municipal és el següent:

organigrama

Clica aquí per veure una versió en text de l’organigrama

Gramepark compta amb un Pla d’Igualtat per assegurar i mantenir el compromís amb la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

A més, l’empresa té un protocol per prevenir i abordar diverses situacions d’assetjament.

Relació dels llocs de treball

La relació dels llocs de treball és un document que inclou la informació sobre els llocs de treball amb la seva denominació i les característiques bàsiques corresponents. 

Processos de selecció de personal

Convocatòries obertes

Convocatòries tancades